Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2018

  - HOTARAREA nr.4 - privind aprobarea salariilor de baza functiilor publice si functiilor contractuale din aparatul de specialitate al Primarului, institutiilor publice, aflate in subordinea Consiliului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau, pentru anul 2018 .... AICI

  - HOTARAREA nr.8 - privind   aprobarea   Programului  anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2018 .... AICI

  - HOTARAREA nr.9 - privind modificarea si completarea HCL nr.73/19.12.2017 privind aprobarea inchierii prin licitatie publica deschisa, a unui spatiu in suprafata utila de 26 mp, cu destinatia de farmacie, situat in incinta imobilului proprietate publica "Bloc de locuinte sat Balta Alba" comuna Balta
Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.11 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la data de 31 decembrie 2017 .... AICI

  - HOTARAREA nr.12 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare .... AICI

  - HOTARAREA nr.13 - privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului din anii precedenti al bugetuluii local al comunei Balta Alba ..... AICI

  - HOTARAREA nr.14 - privind aprobarea unui imprumut din bugetul local pentru functionarea Serviciului Apa-Canal Balta Alba .... AICI

  - HOTARAREA nr.15 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2018 .... AICI

  - HOTARAREA nr.16 -privind aprobarea Programului de activitati cultural-sportive, organizate la nivelul Comunei BaltaAlba, Judetul Buzau pe anul 2018 ... AICI

  - HOTARAREA nr.17 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

      ANEXA

  - HOTARAREA nr.18 - privind organizarea serviciului public de salubritate al U.A.T. comuna Balta ALBA, judetul Buzau ... AICI

      ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4

  - HOTARAREA nr.19 - privind aprobarea si insusirea raportului de evaluare a proprietatii mobile - Autovehicul special N3, marca SCANIA, Gunoiera- apartinand comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.20 - privind majorarea capitalului social al societatii SERVPRIM BALTA ALBA S.R.L. ... AICI

  - HOTARAREA nr.21 - privind aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba si serviciilor publice de interes local ... AICI

      ANEXA

  - HOTARAREA nr.22 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2018 ... AICI

  - HOTARAREA nr.23 - privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a suprafetelor de pajisti disponibilein suprafata de 121,2676 ha/ 2 loturi, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, aflate in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, precum si a regulamentului de organizare a pasunatului, a caietului de sarcini si a modelului de contract de inchiriere... AICI

  - HOTARAREA nr.24 - privind reactualizarea componentei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgente la nivelul Comunei BaltaAlba, Judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.25 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai 2018-iulie 2018 ... AICI

  - HOTARAREA nr.26 - cu privire la aprobarea unor masuri organizatorice si de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat - ATRAS ... AICI

  - HOTARAREA nr.27 - privind acordarea dreptului de superficie in favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. -  SUCURSALA TG. MURES, detinator de constructii amplasate pe terenul ce apartine domeniului privat al Comisiei Balta Alba in suprafata de 2319 mp precum si aprobarea Regulamentului privind procedura acordarii dreptului de superficie ... AICI

  - HOTARAREA nr.28 - privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane in comuna Balta Alba, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare a Transportului Public Rm. Sarat - ATRANS si S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm . Sarat ... AICI

  - HOTARAREA nr.29 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

  - HOTARAREA nr.30 - privind completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Balta Alba, Judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.31 - privind organizarea serviciului public de salubrizare al UAT comuna Balta Alba, Judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.32 - privind acordarea dreptului de superficie in favoarea SNGN ROMGAZ SA- SUCURSALA TG. MURES, detinator de constructii amplasate pe terenul ce apartine domeniului privat al Comunei Balta Alba in suprafata de 2319 mp precum si aprobarea Regulamentului privind procedura acordarii dreptului de superficie ... AICI

 

  - HOTARAREA nr.33 - cu privire la aprobarea unor masuri organizatorice si de functionare a Asociatiei de Dezvoltare |Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu-Sarat - ATRAS ... AICI

  - HOTARAREA nr.34 - referitor la revocarea HCL nr. 28/31.05.2018 ... AICI

  - HOTARAREA nr.35 - privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.36 - privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul local ... AICI

  - HOTARAREA nr.37 - privind modificarea si completarea Inventaruluibunurilor apartinand domeniului public al comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.38 - privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si a sistemului de utilitate publica aferent - sistemul de alimentare cu apa - catre serviciul "APA CANAL-BALTA ALBA", serviciul public  de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea consiliului local al comunei Balta Alba, judetul Buzau ...AICI

  - HOTARAREA nr.39 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.40 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.41 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.42 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.43 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.44 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.45 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.46 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.47 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.48 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.49 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.50 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.51 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.53 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.54 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.55 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.56 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.57 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.58 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.59 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.60 - .... AICI
  - HOTARAREA nr.61 - .... AICI

  - HOTARAREA nr.62 - .... AICI

  - HOTARAREA nr.63 - .... AICI

  - HOTARAREA nr.64 - .... AICI

  - HOTARAREA nr.65 - .... AICI

  - HOTARAREA nr.66 - .... AICI   Anexa 1

  - HOTARAREA nr.67 - .... AICI   Anexa 2

  - HOTARAREA nr.68 - .... AICI   

  - HOTARAREA nr.69 - .... AICI   Anexa 2

  - HOTARAREA nr.70 - .... AICI   Anexa 1

  - HOTARAREA nr.71 - .... AICI

  - HOTARAREA nr.72 - .... AICI   Anexa 1

  - HOTARAREA nr.73 - .... AICI   Anexa 1

  - HOTARAREA nr.74 - .... AICI   Anexa 

  - HOTARAREA nr.75 - Provind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2018 .... AICI   Anexa

  - HOTARAREA nr.76 - Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzilor aplicabile pentru anul 2019 incomuna Balta Alba jud.Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.77 - Privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba ,pe anul 2018 ... AICI

  - HOTARAREA nr.75HOTARAREA nr.75

  - HOTARAREA nr.75

  - HOTARAREA nr.78 - Privind aprobarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali ai Comunei Balta Alba, pe ANUL 2019 ... AICI

  - HOTARAREA nr.79 - Privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,pe anul 2019 ... AICI    AnexaBalta

  - HOTARAREA nr.80 - Privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor ... AICI

 

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE