Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2022

- HOTĂRÂRE nr.17 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.16 - pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Balta Alba,judetul Buzau În Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009"

- HOTĂRÂRE nr.15 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul anului 2021

- HOTĂRÂRE nr.14 - privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba

- HOTĂRÂRE nr.13 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2022 al Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare.

- HOTĂRÂRE nr.12 - privind aprobarea initierii procedurii de închiriere a terenului izlaz categoria de folosinta arabil, pentru producerea de furaje si/sau seminte pentru culturi furajere, in suprafata de 271,73 ha, aflat in propietatea privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, a caietului de sarcini si a modelului de contract de închiriere

- HOTĂRÂRE nr.11 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.10 - privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/ avizului administratorului drumului necesar lucrărilor de branşamente şi racorduri la reţelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Comunei Balta Alba,judeţul Buzău şi a normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes comunal

- HOTĂRÂRE nr.9 - privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act aditional

- HOTĂRÂRE nr.8 - privind aprobarea programului local de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Ramnicu Sarat si Balta Alba si a tarifului transport persoane.

- HOTĂRÂRE nr.7 - privind aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Balta Alba, judetul Buzau

- HOTĂRÂRE nr.6 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Balta Alba,judetul Buzau a unor bunuri (terenuri cu destinatia de folosinta - statii transport public), situate in Comuna Balta Alba , judetul Buzau

- HOTĂRÂRE nr.5 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ

- HOTĂRÂRE nr.4 - pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al Societăţii Comerciale „Servprim Balta Alba" S.R.L.

- HOTĂRÂRE nr.3 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.2 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Februarie 2022 -Aprilie 2022.

- HOTĂRÂRE nr.1 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2022 de către persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE