Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2019

     - HOTARAREA nr.1 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, din excedentul anului 2018 .... AICI

     - HOTARAREA nr.2 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie 2019 - aprilie 2019... AICI

     - HOTARAREA nr.3 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna BaltaAlba,

       judetul Buzau pentru anul scolar 2019-2020 .... AICI

     - HOTARAREA nr.5 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta .... AICI

     - HOTARAREA nr.6 - privind aprobarea Programului de activitati culturale, organizate la nivelul Comunei BaltaAlba, Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

     - HOTARAREA nr.7 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019 .... AICI

     - HOTARAREA nr.9 - privind concesionarea, cu licitatie publica, a unui imobil in suprafata de 226 mp si al terenului aferent in suprafata de 10768 mp proprietate publica "Fosta moara", situat in sat Amara, comuna Balta Alba, judetul B|uzau ... AICI

   - HOTARAREA nr.10 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la data de 31 decembrie 2018 .... AICI

   - HOTARAREA nr.12 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor si contractelo/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor cadrude prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023, de catre Consiliul Local al comunei BaltaAlba, judetul Buzau ... AICI

   - HOTARAREA nr.13 - privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public amenajarile provizorii pentru strangerea de semnaturi pe listele de sustinatori si candidatilor in perioada premargatoare termenului de depunere a candidaturilor si pentru distribuirea de materiale de propanganda electorala in perioada campaniei electorale ... AICI

   - HOTARAREA nr.15 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "MODERNIZAREA STRAZILOR IN COMUNA BALTA ALBA" in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala ... AICI

   - HOTARAREA nr.16 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Centrul social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after-school", sat Amara, com. BaltaAlba , judetul Buzau in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala ... AICI

   - HOTARAREA nr.17 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al ComuneiBalta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

   - HOTARAREA nr.18 - privind aprobarea utilizarii in anul 2019  a excedentului in valoare de 2971,35 lei in anul 2018 al bugetului local sursa F al Comunei Balta Alba ... AICI

   - HOTARAREA nr.19 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordatela nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau pentru anul 2019... AICI

  - HOTARAREA nr.20 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.21 - PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE UNITATE AGRICOLA- SERA CAPSUNI INTRAVILAN, SATUL BALTA ALBA, COMUNA BALTA ALBA, TARLA 13, PARCELA 101, NR CADASTRAL 20279 SI 20287, JUDETUL BUZAU,, ... AICI

  - HOTARAREA nr.22 - privind stabilirea, constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza Comunei Balta Alba .... AICI

  - HOTARAREA nr.23 - pentru aprobarea participarii comunei Balta Alba prin Consiliul Local, in calitate de asociat -membru fondator, la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect promovarea proiectelor privind realizarea sistemelor de furnizare cu gaze in comuna .... AICI

  - HOTARAREA nr.24 - pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale ,,Servprim Balta Alba" S.R.L. ... AICI

  - HOTARAREA nr.25 - privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitude in favoarea S.C.AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti pentru suprafeta de 6462 m.p. situata in comuna Balta Alba, judetul Buzau,nr.cadastral 21493, pentru o perioada de 2 ani, pentru realizarea obiectivului-Conducta transport gaze grup 122 Balta Alba-panou predare Transgaz si suprafata de 620 m.p., situata in comuna Balta Alba, judetul Buzau, nr.cadastral 21493, pentru o perioada de 2 ani, in vederea realizarii obiectivului - Conducta aductiune sonde 122 Balta Alba si grup facilitati Balta Alba, proprietate privata a comunei Balta Alba,judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.26 - privind concesionarea, cu licitatie publica,a unui imobil in suprafata de 226 m.p si al terenului aferent in suprafata de 10768 m.p. proprietate privata a comunei ,,Fosta moara ",situat in sat Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.27 - privind aprobarea participarii comunei Balta Alba prin Consiliul Local in calitate de asociat -membru fondator in construirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020 ... AICI

  - HOTARAREA nr.28 - privind alegerea presedindelui de sedinta pentru perioada mai 2019-iulie 2019 .... AICI

  - HOTARAREA nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.Sursa pe anul 2019 al comunei Balta Alba pe sectiuni de Dezvoltare si Functionare .... AICI

  - HOTARAREA nr.30 - privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba ... AICI

  - HOTARAREA nr.31 - privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UATcomuna Balta Alba jud.Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.32 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba jud.Buzau pe anul 2019 ... AICI

  - HOTARAREA nr.33 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 12000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

  - HOTARAREA nr.34 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

  - HOTARAREA nr.35 - privind aprobarea indicatorilor de performanta, regulamentului si caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna BALTA ALBA, judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.36 - privind organizarea serviciului "APA CANAL - BALTA ALBA", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei BALTA ALBA, Judetul Buzau  ... AICI

  - HOTARARE nr.37 - privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba si serviciilor publice de interes local .... AICI

  - HOTARAREA nr.38 - privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare ale comunei BALTA ALBA, judetul BUZAU catre serviciul "APA CANAL -BALTA ALBA", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliului local al comunei BALTA ALBA, judetul BUZAU... AICI

  - HOTARAREA nr.39 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balta Alba a unui bun-imobil(teren in suprafata totala de 8471,4927 ha, din care drumuri intravilan in suprafata de 55,0312 ha situat in comuna Balta Alba Judetul Buza .... AICI

  - HOTARARE nr.40 - privind alocarea din bugetul local al sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta.... AICI

  - HOTARAREA nr.41 - privind aprobarea transferului varsamtntelor din sectiunea de dezvoltare pentru sectiunea de functionare conform prevederilor bugetare aprobate in bugetul de venituri si cheltuteli trimestrul I st II pe anul 2019... AICI

  - HOTARAREA nr.42 - privind modificarea titlului si a articolului nr.1 al HCL nr.39/25.06.2019 din denumirea ,,privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balta Alba a unui bun ­imobil(teren in suprafata totala de 8471,4927 ha, din care drumuri intravilan in suprafata de 55,0312 ha.) situat in comuna Balta Alba Judetul Buzau" in denumirea ,,privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balta Alba a unui bun­ imobil (teren in suprafata de 55,0312 ha) drumuri intravilan situat in comuna Balta Alba, judetul Buzau...... AICI

  - HOTARAREA nr.43 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta .... AICI

  - HOTARAREA nr.44 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019... AICI

  - HOTARAREA nr.45 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul trimestrului II al anului 2019 ..... AICI

  - HOTARAREA nr.46 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019..... AICI

  - HOTARAREA nr.47 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Centru social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after-school" sat Amara, com. Balta Alba, jud Buzau in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala .... AICI

  - HOTARAREA nr.48 - privind alegerea preffedintelui de ffedinta pentru perioada, august 2019 - octombrie 2019..... AICI

  - HOTARAREA nr.49 - privind aprobarea structurii funcţiilor publice din cadrul Consiliului local Balta Alba, Judeţul Buzău... AICI

  - HOTARAREA nr.50 - privind aprobarea, numarul de personal, a numarului de functii publice, oprganigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului- forma actualizata potrivit Codului administrativ .... AICI

  - HOTARAREA nr.51 - privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau .... AICI 

            - Anexa nr.1 la H.C.L. nr.51 din 30.08.2019 .... AICI

  - HOTARAREA nr.52 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ .... AICI

  - HOTARAREA nr.53 - privind rectificarea bugetului local sursa F al comunei Balta Alba ... AICI

  - HOTARAREA nr.54 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

  - HOTARAREA nr.59 - privind revocarea HCL nr.55/30.09.2019,privind aprobarea avizului de principiu pentru dezmembrarea unui teren cu 3 imobile ,intravilan,inscris in CF. nr.20286,nr.cad.20286,apartinand domeniului privat al comunei Balta Alba, judeţul Buzău,precum si aprobarea avizului de principiu de întocmire de Carti Funciare pentru loturile de teren intravilan din domeniul privat al UAT.Balta Alba. .... AICI

  - HOTARAREA nr.60 - privind aprobarea dezmembrarii unui teren cu 3 imobile, intravilan,inscris in CF.nr.20286,nr.cad.20286,apartinand domeniului privat al comunei Balta Alba, judeţul Buzău,precum si aprobarea intocmirii de Carti Funciare pentru loturile de teren intravilan din domeniul privat al UAT.Balta Alba..... AICI

  - HOTARAREA nr.61 - privind stabilirea salariului de baza pentru Sef serviciu Apa-canal,personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aflat in subordinea Consiliului local al comunei Balta Alba,judetul Buzau...... AICI

  - HOTARAREA nr.62 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului administrativ..... AICI

  - HOTARAREA nr.63 - privind modificarea structurii funcJiilor publice,precum si înfiinJarea unor f unctii de natura contractuala,in aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba judejul Buzău..... AICI

  - HOTARAREA nr.64 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2020 ....AICI

  - HOTARAREA nr.65 - privind alocarea sumei de 10000 lei pentru împodobirea brazilor de Craciun din unitatile scolare din comuna Balta Alba si pentru pachetele ce vor fi oferite prescolarilor si scolarilor care invata în aceste scoli..... AICI

  - HOTARAREA nr.66 - privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna BALTA ALBĂ, judeţul Buzău..... AICI

  - HOTARAREA nr.67 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019..... AICI

  - HOTARAREA nr.68 - privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin Masura 19.2 „MODERNIZARE DRUM LOCAL DS 12 (STRADA BALTII), SAT AMARA, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU" al comunei Balta Alba..... AICI

  - HOTARAREA nr.69 - privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centru social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after-school" sat Amara, corn. Balta Alba, jud Buzau in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala.... AICI

  - HOTARAREA nr.70 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 1500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă .... AICI

  - HOTARAREA nr.71 - privind: aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul "CENTRUL SOCIAL DE ZI SI ASISTENTA PENTRU COPII CU PROGRAM DE TIP AFTER-SCHOOL, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU" finantat prin Masura 7.2 a PNDR 2014-2020 al comunei Balta Alba.... AICI

  - HOTARAREA nr.72 -privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare iluminat stradal in comuna Balta - Albă, judetul Buzău"  ..... AICI

  - HOTARAREA nr.73 - privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reparatii prin asfaltare DC13, comuna Balta Alba, judetul Buzau"-FDI..... AICI

  - HOTARAREA nr.74 - privind aprobarea implementarii si sustenabilitatea de catre UAT Balta Alba a proiectului„ WIFI4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale„ conform acordului de grant încheiat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) WIFI4EU nr INE/CEF /Wifi4Eu/ 1-2018/004972-007054"...... AICI

  - HOTARAREA nr.75 - privind reorganizarea serviciu lui social fara personalitate juridica „Centrul de zi pentru copii 7-14 ani Amara"si aprobarea numarului de personal:, a statului defunctii si organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba...... AICI

  - HOTARAREA nr.76 - privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local, in cadrul Consiliului Local al comunei Balta Alba al doamnei Pacuraru Tincuta, inainte de expirarea duratei normale si declararea vacant a locului acesteia .... AICI

  - HOTARAREA nr.77 - privind validarea mandatului de consilier local,in cadrul Consiliului Local al comunei Balta Alba,al domnului Necula Mircea .... AICI

  - HOTARAREA nr.78 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019... AICI

  - HOTARAREA nr.79 - privind aprobarea depozitarii de.seurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Balta Alba, judetul Buzau..... AICI

  - HOTARAREA nr.80 - privind înfiinţarea ,,SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATU DE URGENTA " TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. .... AICI

  - HOTARAREA nr.81 - privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2020 in comuna Balta Alba, Judetul Buzau ..... AICI

  - HOTARAREA nr.82 - privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investitie "Reparatii prin asfaltare DC13, comuna Balta Alba, judetul Buzau"-FDI,conform devizului general din prezenta hotarare ..... AICI

  - HOTARAREA nr.83 - privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie „Centru social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after­school" sat Amara, corn. Balta Alba, jud Buzau in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala ..... AICI

  - HOTARAREA nr.84 - privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2020 ..... AICI

  - HOTARAREA nr.85 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 2000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă ..... AICI

  - HOTARAREA nr.86 - privind aprobarea reţelei şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balta Alba,judeţul Buzău pentru anul scolar 2020-2021 ..... AICI

 

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE