Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2015

1. HOTĂRÂRE privind   aprobarea acoperirii  deficitului  sectiunii  de dezvoltare,  pe  anul  2014, in  suma de 408148,66     lei,  din    excedentul    anului    2014 ...... AICI

2. HOTĂRÂRE privind   alegerea  presedintelui.  de șediniță   a Consiliului  local al  comunei Balta  Alba pentru   perioada  ianuarie-martie   2015 ..... AICI

3. HOTĂRÂRE privind   validarea   mandatului   de consilier  local  in cadrul   Consiltului  local  al Comunei Balta  Alba  al domnului   Croitoru  Ghita ..... AICI

4. HOTĂRÂRE  prin  care  se ia  act  de  incetarea  de drept   a mandatului  de  consilier  local  in cadrul   Consiltului  local  al Comunei Balta  Alba,  prin   demisie,  al domnului Zamfir Adrian   inainte   de expirarea  duratei    normale  a acestuia. ...... AICI

5. HOTĂRÂRE privind   validarea   mandatului    de consilier    local  in  cadrul   Consiliului   local  al Comunei Balta   Alba  al  domnulut  Aurică  Cristian ...... AICI

6. HOTĂRÂRE privind   aprobarea  Planului  de actiuni sau de lucrari de interes local,   ce  vor  fi efectuate  in  anul  2015  de catre persoanele apte de munca  beneficiare de ajutor social, potrivit Legii  416/2001, privind  venitul minim garantat ...... AICI

7. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Regulamentului local  referitor la implicarea publicului in elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau  de amenajarea teritoriului, la nivelul  Comunei Balta Alba, judetul  Buzau ..... AICI

8. HOTĂRÂRE priivind   aprobarea   situatiilor    deosebite   pentru    care  se pot   acorda    ajutoare sociale de urgența .... AICI

9. HOTĂRÂRE privind   aprobarea  preluarii    de  catre   comuna  Balta   Alba  prin  transfer,  fara plata de  la Inspectoratul   pentru   Situatii    de  Urgenta al judetului Buzau a unei autospeciale de stins  incendii .... AICI

10. HOTĂRÂRE privind   modificarea   art.1   din  HCL nr.62/2014   privind   completarea Inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc   domeniulprivat alcomunei Balta  Alba, judetul Buzau ...... AICI

11. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  utilizarii  in anul  2015  a excedentului  din  anti  precedenii   al bugetului local  al comunei Balta Alba..... AICI 

12. HOTĂRÂRE privind  aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba aferent anului 2014 ....... AICI

13. HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Programului  anual de achizitii publice al comunei Balta Alba pe anul 2015 ...... AICI

14. HOTĂRÂRE privind  alocarea  din  bugetul   local  asumeide 2500 lei pentru acordarea unor  ajutoaresociale  de urgenta ..... AICI

15. HOTĂRÂRE privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  2015  al Comunei Balta  Alba pe   Sectiuni de Dezvoltare si Functionare ..... AICI

16. HOTĂRÂRE privind  reactualizarea componentei  Serviciului Voluntar pentru  Situatii   de Urgenta la nivelul  Comunei Balta Alba, judetul  Buzau ..... AICI

17. HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui  de sedinta   a Consiliului local al comunei Balta  Alba pentru perioada aprilie-   iunie  2015 .... AICI

18.  HOTĂRÂRE - privind acordarea   dreptului   de  superficie  in favoarea    S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  -  SUCURSALATG.MURES,d etinatoare   de  constructii    amplasate   peterenul   ce  apartine   domeniului  privat   al  ComuneiBalta   Alba   insuprafata de  2319   mpprecum    si  aprobarea   Regulamentului   privind    procedura acordari dreptului   de  superficie ..... AICI
 

19. HOTĂRÂRE - privind alocarea din bugetul local a sumei de 20 000 lei pentru organizarea zilei comunei Balta Alba, judetul Buzau si a manifestarilor ocazionate cu acest prilej .... AICI

20. HOTĂRÂRE - însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Balta Albă, județul Buzău .... AICI

21. HOTĂRÂRE -privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unui ajutor social de urgenta pentru numita Burcus Mariana Monica .... AICI

22. HOTĂRÂRE - privind completarea art. 2 din HCL nr.56/2013 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociaţia u Grupul de Acţiune Local Crivatul de Sud- Est** ... AICI

23.HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului Calota Georgian ca reprezentant al Consiliului local al comunei Balta Alba, judeţul Buzău in vederea semnării la notariat a contractului de superficie acordat in favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TG. MUREŞ .... AICI

24. HOTĂRÂRE-privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la data de 31 martie 2015 .... AICI

25. HOTĂRÂRE-privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de europubele ce vor fi achiziţionate in cadrul Proiectuluin Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti” ..... AICI

26. HOTĂRÂREprivind aprobarea utilizării in anul 2015 din capitolul bugetar 5004- venituri proprii a excedentului din anii precedenţi al bugetului local al comunei Balta,girea, pana la data de 1 decembrie 2015, a valabilitatii contractelor de închiriere având ca obiect terenul in suprafaţa de 249,48 ha ce face parte din izlazul arabil al comunei Balta Alba, încheiate intre Comuna Balta Alba si persoane fizice sau persoane juridice ... AICI

27. HOTĂRÂRE privind   prelungirea,  până   la data   de  l  decembrie  2015,   a valabiltații contractelor de închiriere  având  ca  obiect   terenul   în suprafață de 249,48    ha ce face  parte  din izlazul arabil al comunei Balta Alba,  încheiate  între  Comuna

Balta Albă și persoane  fizice sau  persoane  juridice..... AICI

28. HOTĂRÂRE- privind   alocarea  din  bugetul  local  asumei  de  1000  lei  pentru   acordarea  unor ajutoare sociale  de urgenta..... AICI

29. HOTĂRÂRE- privind constatarea    incetarii calitatii    de  membru asociat    al Asociatiei   de Dezvoltare  Intercomunitara   ,,Eco Buzau   2009" a  municipiului  Ramnicu Sarat,   orasului Nehoiu si comunei  Galbinasi .... AICI

30. HOTĂRÂRE-privind     incetarea  prin   acordul   partilor     a   contractului  de  inchiriere nr.2647/01.09.2010     avand   ca obiect   inchirierea  terenului  in suprafata   de  0,50 ha,  situat   in extravilanul   comunei Balta  Alba.... AICI

31. HOTĂRÂRE-  Privind   alegerea presedintelui   de Sedinta  a Consiliului local al  comunei Balta  Alba  pentru  perioada iulie--septembrte 2015 .... AICI

32, HOTĂRÂRE- privind rectificarea bugetului local al  Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul   2015 ... AICI

33. HOTĂRÂRE - privind   aprobarea  utalizarii   in anul  2015 a excedentului din  anii  precedenti   al bugetului  local  al comunei Balta  Alba ... AICI

34.HOTĂRÂRE- privind    modificarea  Programului  anual  de  achizitii    publice al  comunei Balta  Alba  pe anul  2015..... AICI

35. HOTARARE - privind    modificarea  Inventarului  bunurilor care apartin  domeniului  public  al comunei Balta   Alba,  judetul Buzau ... AICI

36. HOTARARE - privind    alocarea  din  bugetul   local  a sumei   de  200   lei  pentru   acordarea  unui ajutor   social   de urgenta pentru   numita   Vasile  Maria-Geta ... AICI

37. HOTARARE- privind   desemnarea reprezentantului  Consiliului Local  al comunei Balta  Alba  in Consiliul de Administratie al  Scolii Gimnaziale Amara ... AICI

38. HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2015 ... AICI

ANEXA 1 , ANEXA 2, ANEXA 3

39. HOTARARE- privind    aprobarea  utilizarii   in anul  2015   a excedentului  din  anii  precedenti   al bugetului  local  al comunei Balta  Alba .. AICI

40. HOTARARE-privind modificarea  Programului  anual   de  achizitii    publice al comunei Balta  Alba  pe  anul  2015... AICI

 ANEXA-Hotararea nr.40

41. HOTARARE - privind   alocarea  din  bugetul   local  a sumei  de  500   lei  pentru   acordarea  unui ajutor  social   de urgenta  pentru    numita   Dumitrache  Joana  Felicia ... AICI

42. HOTARARE-privind   aprobarea  prelungirii,   prin   act  aditional, a unor  contracte  de inchiriere pentru   terenuri  sau  spatii   cu alta   destinatie   decat   cea  de  locuinta ... AICI

43. HOTARAREA-privind    modiftcarea  componentei  nominale a Comisiei de validare a Consiliului  Local  al comunei Balta  Alba,ale  candidatilor  alesi   la 10  iunie   2012 ... AICI

44. HOTARAREA-privind    validarea  mandatului   de  consilier  local  in cadrul   Consiliului  local  al Comunei Balta   Alba  al  domnului  Ion  Viorel ... AICI

45. HOTARAREA-privind propunerea atestarii comunei Balta  Alba, judetul Buzau ca statiune turistica de interes local ... AICI

46. HOTARAREA-privind   aprobarea  Planului de  ocupare   a functiilor  publice   al  aparatului   de specialitate al primarului  comunei Balta  Alba pentru   anul  2016 ... AICI

47. HOTARAREA-privind  revocarea HCL nr.35/28.08.2015 privind    modificarea   Inventarulul bunurilor care  apartin   domeniului  public   al  comunei Balta  Alba, judetul Buzau ... AICI

48. HOTARAREA-privind modificarea Inventanrului bunurilor care apartin domentului public al comunet Balta  Alba, judetul Buzau.... AICI

49. HOTARAREA-privind   aprobarea  nivelurilor  pentru   valorile   impozabile,    impozitele  si  taxele locale    si  alte  taxe  asimilate   acestora,  precum   si amenzilor  aplicabile pentru   anul fiscal   2016   in comuna  Balta  Alba, judetul   Buzau... AICI

50. HOTARAREA-privind   desemnarea   reprezentantului    Consiliului  Local  in  cadrul Comisiei  pentru   evaluarea  si asigurarea calitatii educatiei constituita la nivelul Scolii  Gimnaziale  Amara,   pentru   anul  scolar 2015   -  2016... AICI

51. HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Balta Alba pentru perioada noiembrie 2015  - ianuarie  2016 ..... AICI

52. HOTARAREA privind  rectificarea bugetului local  al  Comunei Balta  Alba, Judetul Buzau  pe anul  2015 ... AICI

      Anexa la Hotararea Nr. 52 ... AICI

53. HOTARARE privind   aprobarea utilizarii in anul  2015 a excedentului  din  anii  precedenti al bugetului local al comunet Balta Alba ... AICI

      Anexa la Hotararea Nr. 53 ... AICI

54. HOTARARE privind modificarea  Programului  anual   de  achizitii  publice al comunei Balta   Alba pe  anul  2015 .. AICI

      Anexa la Hotararea Nr. 54 ... AICI

55. HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la trimestrul III  al anului  2015 ... AICI

56. HOTARARE privind   alocarea  din  bugetul local  a sumei de 1250 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

57. HOTARARE privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajistilor permanente proprieetate privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

58. HOTARARE privind   predarea   catre   Ministerul  Dezvoltarii  Regionale  si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului imobilului situat in sat Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau, cvartal 59, parcela 1281 si asigurarea  conditiilor in vederea executarii obiectivului de investiti ,,Reabilitare, modemizare si dotare asezamant cultural, sat Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau" ... AICI

59. HOTARARE privind implementarea proiectului,"CENTRUL SOCIAL DE ZI SI ASISTENTA PENTRU COPII CU PROGRAM DE TIP AFTER- SCHOOL", prin  Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020 ... AICI

60. HOTARARE privind    aprobarea  programu lui de audiente  acordate  de  catre consilierii   locali  ai comunei Balta   Alba, judetul   Buzau   in anul  2016 .... AICI

61. HOTARARE privind rectificarea  bugetului local al Comunei  Balta  Alba, Judetul   Buzau   pe   anul   2015 ... AICI

      ANEXA LA HOTARAREA nr. 61/ 2015 ... AICI

62. HOTARARE privind    alocarea  sumei   de  7500   lei pentru   impodobirea  brazilor  de Craciun din  unitatile   scolare   din  comuna Balta   Alba  si pentru   pachetele ce vor fi oferite prescolarilor   si  scolarilor  care  invata   in aceste   scoli ... AICI

63. HOTARARE privind    revocarea HCL nr.58/26.11.2015    privind   predarea  ccitre Ministend Dezvoltarii  Regionale  si Administratiei   Publice prin   Compania National  de Investiti C.N.I. “S.A”,   a amplasamentului   situat   in sat  Amara,  comuna Balta  Alba,  Judetul  Buzau,   cvartal   59,  parcela 1281 si asigurarea conditiilor  in vederea  executarii   obiectivului  de  investifii  Reabilitare, modernizare  si dotare   asezamant   cultural,  sat  Amara, comuna Balta  Alba .... AICI

64. HOTARARE privind    modiftcarea   Inventarului  bunurilor care apartin domeniului  public al comunei Balta  Alba,  judetul    Buzau ... AICI

65. HOTARARE privind implementarea  proiectului  ,,Modernizare drumuri locale  in comuna Balta  - Albi,  judetul Buzau", prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 ... AICI

66. HOTARARE  privind   predarea   catre   Ministerul Dezvoltarii  Regionale  si Administratiei Publice prin   Compania Nationala  de Investiiii   "C.N.I." S.A.,  a amplasamentului   imobilului  situat   in sat  Amara,  comuna Balta   Alba,  judetul Buzau,   cvartal   59,  parcela   1281  si asigurarea  conditiilor  in vederea executarii  obiectivului  de  investitii  ,,Reabilitare,  modernizare, extindere  si dotare   asezamant   cultural,  sat  Amara, comuna Balta  Alba,  judetul    Buzau" ... AICI

 

Hotarari ale consililului local Balta Alba 2014

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si asimilate acestora, taxele
locale si alte taxe precum si amenzilor aplicabile pentru anul Fiscal 2015 in comuna Balta Albă, Judeţul Buzău .... AICI

 

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE