Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2016

    - HOTARAREA nr.1 - privind   aprobarea   acoperirii   definitive  a deficitului  sectiunii de  dezvoltare, pe  anul  2015,   in suma   de  654291.17 lei, din   excedentul  anului   2015 .... AICI

    - HOTARAREA nr.2 - privind  aprobarea  indicatorilor   tehnico-economici     actualizati,     pentru  obiectivulde  investitii  - Alimentare  cu  apa  satele  Amara, Baile  si  Balta Alba comuna  Balta  Alba, judetul Buzau..... AICI

      ANEXA la HCL nr. 2 ... AICI

   - HOTARAREA nr.3 - privind aprobarea  Planului de actiuni  sau  de lucrari  de interes  local,  ce vor fi efectuate  in anul 2016  de catre persoanele apte de munca  beneficiare de ajutor social,   potrivit Legii 416/2001,   privind venitul   minim  garantat .... AICI

     ANEXA la HCL nr.3 .... AICI

   - HOTARAREA nr.4 - privind aprobarea contului de executIe  al bugetului local al comunei Balta Albala data  de 31 decembrie 2015 ... AICI

     ANEXA la HCL nr. 4 .... AICI

   - HOTARAREA nr.5 - privind includerea comunei Balta Alba,  judetul Buzau, in   teritoriul eligibil al Parteneriatului public - privat FLAG BUZAU SUD- EST pentru implemetarea Masurii III.l ,Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public:prtvate si elaborarea strategiilor de  dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti" -Prioritatea Uniunii Europene 4 (PU4) finantat prin  Programul Operational Pentru pescuit si Afaceri Maritime 2014- 2020 (POPAM) ... AICI

   - HOTARAREA nr.6 - privind aprobarea bugetului de  veniturl si  cheltuieli pe anul2016 al Comunei Balta Alba pe  Sectiuni de  Dezvoltare si  Functionare ... AICI

      ANEXA 1 la HCL nr.6 ... AICI

      ANEXA 3 la HCL nr.6... AICI

   - HOTARAREA nr.7 - privind aprobarea utilizarii in anul2016 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al  comunei Balta Alba .... AICI

      ANEXA la HCL nr. 7... AICI

   - HOTARAREA nr.8 -  privind aprobarea Programului anual de achizitii  publice al comunei Balta Alba pe anul 2016 ..... AICI

      ANEXA la HCL 8... AICI

   - HOTARAREA nr.9 -  privind aprobarea retelei  scolare  a unitatilor de  invatamant preuniversitar de stat din comuna Balta Alba, judetul Buzau pentru anul scolar 2015-2016 .... AICI

      ANEXA la HCL 9... AICI

   - HOTARAREA nr.10 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati,  pentru obiectivul de  investiti "Reabilitare, modernizare , extindere si  dotare asezamant cultural, sat Amara, comuna Balta Alba, judetul  Buzau" .... AICI

      ANEXA la HCL nr.10... AICI

  - HOTARAREA nr. 11 -  privind stabilirea consumului lunar  de carburanti pentru  utilajele si autovehiculele  care  deservesc  parcul  auto  al primariei comunei Balta Alba .... AICI

  - HOTARAREA nr. 12 - privind   aprabarea  statilar   de  imbarcare  si debarcare  ale  elevilor  in microbuzul scolar,   pe  raza  camunei Balta   Alba, judetul   Buzau,   in anul  scalar   2015  - 2016 .... AICI

  - HOTARAREA nr. 13 - privind   aprobarea  organigramei  si   statului  de functii al  aparatului de specialitate al primarului  comunei Balta Alba si servicitlor  publice   de  interes   local .... AICI

  - HOTARAREA nr. 14 - privind   aprobarea  includerii  sumei   de  17000   lei in cadrul  bugetului de venituri  si cheltuieli  pe  anul  2016   al Comunei Balta   Alba, necesara finantarii drepturilor stabilite de Legea  248/2015 .... AICI

  - HOTARAREA nr. 15 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 1420 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta .... AICI

  - HOTARAREA nr. 16 - privind aprobarea dezmembrarii in 27 de loturi a imobilului in suprafata de 86858 mp ce apartine domeniului privat al comunei Balta Alba , judetul Buzau, teren  inscris  in cartea  funciara 20060, identificat cu nr cadastral 20060 .... AICI

  - HOTARAREA nr. 17 - privind  acordarea scuttrii  de la plata   dobanzilor,  penalitattlor si majorarilor de  intarziere pentru  persoanele  fizice   sau  juridice care achita integral inperioada 10  - 30 martie  2016,  debitele principale restante existente in sold .... AICI

  - HOTARAREA nr. 18 - privind  stabilirea procedurii   de  distribuire  a  extraselor din Amenajamentul pastoral al pajistilor permanente    proprietate    privata    a
comunei  Balta Alba,  judetul Buzau catre   utilizatorii de pajisti .... AICI

  - HOTARAREA nr. 19 - privind   aprobarea  Procedurii privind   modalitatea  de identificare  a beneficiarilor de stimulente  educationale  pentru  copii proveniti din familii defavorizate  pentru   anul  scolar  2015~2016 .... AICI

  - HOTARAREA nr. 20 - privind  aprobarea prelungirii, prin act aditional, aunor contracte de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in proprietatea  privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr. 21 - privind incetarea contractului de inchiriere nr.10/12.05.2014 avand ca obiect   inchirierea  suprafetei de pajiste  de  38,8736 ha,  ce apartine  domeniului privat al comunei Balta   Alba .... AICI

  - HOTARAREA nr. 22 - privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere  a lotului de pajiste nr.7, tarla 2,in suprafata de 39,69 ha,  aflat in proprietatea privata a comunei Balta   Alba,  judetul Buzau, proportional cu efectivele de  animale  detinute in  exploatatie, a caietului de sarcini si a modelului  de contract de inchiriere .... AICI

  - HOTARAREA nr. 23 - privind  alegerea presedintelui de sedinta a Consiliulul  local al  comunei Balta Alba pentru   perioada  martie- mai 2016 ... AICI

  - HOTARAREA nr. 24 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei pentru  acordarea unor ajutoare sociale de urgenta... AICI

 

  - HOTARAREA nr. 25 - privind aprobarea Regulamentului  privind  modul de  utilizare a  terenului izlaz categoria de folosinta arabil aflat in proprietatea privata a comunei Balta  Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr. 26 - privind apronarea initierii procedurii de inchiriere a terenului izlaz categoria de folosinta arabil, pentru producerea de furaje si/sau seminte pentru culturi furajere, in suprafata de 255,5 ha, aflat in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, a caietului de sarcini si a modelului de contract de inchiriere ... AICI

  - HOTARAREA nr. 27 - privind modiftcarea  HCL nr.49/29.10.2015 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele  si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile pentru anulftscal 2016 in comuna Balta Alba, judetul Buzau, ca urmare  a prevederilor O.U.G nr.8/2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 28 - privind  alocarea din bugetul local a sumei de2000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

- HOTARAREA nr. 29 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la trimestrul I al anului 2016 .... AICI

   - HOTARAREA nr. 30 - privind  aprobarea  prelungirii, prin act aditional,  a contractului de constituire drept  de superficie  acordat   in favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TG. MURES, detinatoare  de constructii·amplasate   pe  terenul   in suprafata de 2319 mp ce apartine  domeniului privat al Comunei Balta Alba .... AICI

   - HOTARAREA nr. 31 - privind aprobarea planului  de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul  comunei Balta  Alba, judetul Buzau ... AICI

   - HOTARAREA nr. 32 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Zi pentru  Copii 7-14ani  Amara ... AICI

   - HOTARAREA nr. 33 - privind modificarea si completarea HCLnr.65/18.12.2015  privind implementarea  proiectului  ,,Modernizare drumuri locale   in comuna Balta -Alba, judetul Buzau", prin Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020... AICI

   - HOTARAREA nr. 34 -privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Balta - Alba, ale candidatilor ale1tila 5 iunie  2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 35 - privind validarea mandatelor consilierilor alesi  in Consiliul Local al comunei Balta - Alba ... AICI

   - HOTARAREA nr. 36 - privind constituirea Consiliului Local al comunei Balta-Alba, judetul Buzau... AICI

   - HOTARAREA nr. 37 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru iunie- august 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 38 - privind alegerea Vicepresedintelui Comunei BaltaAlba, judetul Buzau... AICI

   - HOTARAREA nr. 39 - privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Balta-Alba, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate ... AICI

   - HOTARAREA nr. 40 - privind modificarea si completareaHCL nr.59/8.12.2015 privind implementarea proiectului "CENTRUL SOCIAL DE ZI SI ASISTENTA PENTRU COPII CU PROGRAM DE TIP AFTER-SCHOOL", prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 41 - privind modificarea si completarea listei obiectivelor de investitii precizate in Strategia de dezvoltare economico - sociala a comunei Balta Alba, judetul Buzau, pentru perioada 2014-2020, aprobate prin HCL nr.67/18.12.2013 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 42 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Balta Alba din data de 29 iulie 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 43 - privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

   - HOTARAREA nr. 44 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 45 - privind aprobarea contului de executie al bugetului al comunei Balta Alba la trimestrul II al anului 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 46 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al comunei Balta Alba pe anul 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 47 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 2700 lei pentru acordarea unui ajutor social de urgenta numitei Feraru Geta ... AICI

   - HOTARAREA nr. 48 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Balta Alba in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Amara  ... AICI

   - HOTARAREA nr. 49 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Amara, constituita pentru anul scolar 2016-2017 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 50 - privind aprobarea utilizarrii in anul 2016 a excendentului din ani precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba ... AICI

   - HOTARAREA nr. 51 - privind modificarea si completarea HCL nr.30/2016 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de constituire drept de superficie acordat in favoarea SNGN ROMGAZ SA - Sucursala TG. MURES, detinatoare de constructii amplasate pe terenul in suprafata de 2319 mp ce apartine domeniului privat al Comunei Balta Alba ... AICI

   - HOTARAREA nr. 52 - privind alegerea presedintelui  de sedinta pentru  perioada august  - octombrie  2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 53 - privind modificarea si completarea HCL nr.18/2012 privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe timp de noapte ...
AICI

   - HOTARAREA nr. 54 - privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de administrare nr. 2842/2013 privind desemnarea in calitate de administrator neasociat a domnului Crîngașu R Iulian Marian la SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL ... AICI

   - HOTARAREA nr. 55 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Balta Alba, judetul Buzau ...AICI

   - HOTARAREA nr. 56 - privind    modiftcarea  Programului  anual   de achizitii  publice al comunei Balta   Alba pe anul  2016 .... AICI

   - HOTARAREA nr. 57 - privind aprobarea accesului pe proprietatea publica a comunei Balta Alba a SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA in vederea amplasarii echipamentelor de telecomunicatii electrice si accesul la aceastea in vederea  operarii și întreținerea ...AICI

   - HOTARAREA nr. 58 - privind modificarea si completarea HCL nr.46/2013 privind modificarea dispozitiilor art.4 alin.2, prin act adițional, din contractul de concesiune nr.1922/23.08.2006 incheiat intre comuna Balta Alba si SC Milion Serv SRL ... AICI

   - HOTARAREA nr. 59 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investiții "Alimentarea cu apa satele Amara, Băile și Balta Albă comuna Balta Albă, județul Buzău" ... AICI

   - HOTARAREA nr. 60 - privind modificarea si completarea HCL nr. 65/  18.12.2015 modificat si completata prin HCL nr.33/25.05.2016 privind implementarea  proiectului  ,,Modernizare drumuri locale in comuna Balta-Alba, judetul Buzau", prin Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 61 -  privind   aprobarea  prelungirii, prin  act  adițional,  a unor  contracte  de închiriere pentru   terenuri   sau  spații cu altă   destinație decât  cea  de  locuință .... AICI

   - HOTARAREA nr. 62 - privind aprobarea stațiilor de îmbarcare ale elevilor în microbuzul școlar,  pe raza comunei Balta Albă, județul Buzău, în anul școlar 2016-2017 .... AICI

   - HOTARAREA nr. 63 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2016 .... AICI

   - HOTARAREA nr. 64 - privind aprobarea utilizarii in anul 2016 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Aba ... AICI

   - HOTARAREA nr. 65 - privind modificarea si completarea HCL nr. 59/8.12.2015    modificata si completata  prin HCL nr. 40/2016   privind implementarea proiectului  ,,CENTRULSOCIALDE ZI SI ASISTENTA PENTRU COPll CU PROGRAM  DE TIP AFTER-SCHOOL",prin Programul National de Dezvoltare Rurala  2014-2020 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 66 - privind   aprobarea  accesului pe proprietatea  publica  a comunei Balta  Alba a SC Camnet Data  Telecom  SRL - in vederea amplasarii  unor statii   CATV si accesul la aceasta  in vederea operarii si intretinerii .... AICI

   - HOTARAREA nr. 67 - pentru aprobarea unor masuri/ demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009" ..... AICI

   - HOTARAREA nr. 68 - privind rectiflcarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 69 - privind alegerea presedintului de sedinta pentru perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 70 - privind modificarea ci completarea HCL nr.6/26.02.2013 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Balta Alba ... AICI

   - HOTARAREA nr. 71 - privind alocarea sumei de 7000 lei pentru impodobirea brazilor de Craciun din unitatile scolare din  comuna Balta  Alba si pentru   pachetele  ce vor fioferite scolarilor si scolarilor care invata  in aceaste scoli ... AICI

   - HOTARAREA nr. 72 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la trimestrului III al anului 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 73 - privind modificarea statului de functii al Primariei comunei Balta Alba pentru anul 2016 ... AICI

   - HOTARAREA nr. 74 - privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale ai alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2017 in comuna Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

   - HOTARAREA nr. 75 - privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitati de audit public intern ... AICI

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE