Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2020

  - HOTĂRÂRE nr.1 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2020 -aprilie 2020 ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.2 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de  lucrari de interes local, ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.3 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020 ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.4 - privind aprobarea Programului de activitati culturale, organizate la nivelul Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020 ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.5 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.6 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.7 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Sursa A, pe anul 2020 al Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.8 - privind al comunei aprobarea Balta contului Alba la de sfarsitul execuţie  al anului bugetului 2019 .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.9 - privind aprobarea utilizarii în anul 2020 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.10 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2020 ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.11 - privind: aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centru social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after-school" sat Amara, corn. Balta Alba, jud Buzau in vederea finantariiinvestitiei în cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.12 - privind: aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN COMUNA BAL TA ALBĂ, JUD. BUZAU" în vederea finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.13 - privind: aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul "CENTRUL SOCIAL DE ZI SI ASISTENTA PENTRU COPII CU PROGRAM DE TIP AFTER-SCHOOL, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU" finantat prin Masura 7.2 a PNDR 2014-2020 al comunei Balta Alba.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.14 - privind alocarea din bugetul local a sumelor de 4000 lei st 2000 lei, pentru acordarea a doua ajutoare sociale de urgenţă... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.15 - privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A. T Comuna Balta Alba si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.16 - privind aprobarea planului de conformare si a investitiilor necesare pentru aducerea la parametrii calitativi de apa potabila furnizata in sistemul centralizat de alimentare cu apa al localitatilor Amara, Balta Alba si Baile din comuna Balta Alba, judetul Buzau.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.17 - privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a apelor privind investitiile ce urmeaza a fi executate in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.18 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa,a unui spatiu in suprafata utila de 10 mp,cu destinatia de cabinet veterinar,situat in incinta imobilului proprietate publica „Bloc de locuinte sat Balta Alba" comuna Balta Alba, judetu l Buzau.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.19 - privind aprobarea avizului de principiu pentru dezmembrarea unui teren cu 3 imobile, intravilan, inscris în CF. nr.20286, nr.cad.20286, apartinand domeniului privat al comunei Balta Alba, judeţul Buzău,pecum si aprobarea avizului de principiu de întocmire de Carti Funciare pentru loturile de teren intravilan din domeniul privat al UAT Balta Alba ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.20 - privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a suprafeţelor de pajişti disponibile ,pasune si arabil, proporţional cu efectivele de animale deţinute in exploataţie, aflate in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judeţul Buzău, precum si a regulamentului de organizare a păşunatului, a caietului de sarcini si a modelului de contract de închiriere... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.21 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2020..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.22 - privind: aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN COMUNA BALTA ALBĂ, JUD. BUZAU" in vederea finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala ... .AICI

  - HOTĂRÂRE nr.23 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2020 - iulie 2020.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.24 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.25 - privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute in favoarea S.C.AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti pentru suprafeta de 1500 m.p. situata in comuna Balta Alba,judetul Buzau,nr.cadastral 21403,pentru o perioada de I an,cu posibilitatea prelungirii contractului,cu acordul partilor,pentru aceiasi perioada de timp o singura data,prin act aditional ,pentru obiectivul-Careu reparatie sonda 15 ,Balta Alba,proprietate privata a comunei Balta Alba,judetul Buzau.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.26 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.27 - privi.nd aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a suprafeţelor de pajişti disponibile ,pasune si arabil, proporţional cu efectivele de animale deţinute in exploataţie, aflate in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judeţul Buzău, precum si a regulamentului de organizare a păşunatului, a caietului de sarcini si a modelului de contract de închiriere.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.28 - privind modificarea structurii f uncJiilor publice,in aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba judetul Buzău .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.29 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului
de functii pentru aparatul de specialitate al primarului -forma actualizata potrivit Codului .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.30 - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009" la care comuna Balta Alba,judetul Buzau este membru asociat .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.31 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020 ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.32 - privind abrogarea Hotararii nr.28/3O.O4.2O2O,privind modificarea structurilor functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Balta AlbaJudetul Buzau si Hotararii nr.29/3O.O4.2O2O privind aprobarea numarului de personal,a numarului de functii publice,organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului-forma actualizata potrivit Codului administrativ .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.33 - privind incetarea contractului de administrare nr. 808/16.02.2017, ca urmare a incetari.i mandatului domnului Cojocaru Constantin din calitatea de administrator neasociat la SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.34 - privind desemnarea domnului Mocanu Valentin, ca administrator neasociat la SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL si aprobarea modelului de contract de administrare .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.35 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.36 - privind aprobarea finantarii in vederea achizitionarii de dispozitive electronice conectate la internet , pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Amara ,din bugetul local al comunei Balta Alba,judetul Buzau .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.37 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2020.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.38 - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sarat-ATRAS, Ia care comuna Balta Alba,judetul Buzau este membru asociat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare introduse de Codul Administrativ .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.39 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului forma actualizata potrivit Codului administrativ ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.40 - privind modificarea structurii funcJiilor publice,in aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba judeJul Buzău .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.41 - privind: aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN COMUNA BALTA ALBĂ, JUD. BUZAU" in vederea finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.42 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2020 - octombrie 2020 .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.43 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.44 - privind schimbarea denumirii serviciului social farapersonalitatejuridica „Centrul de zi pentru copii 7-14 ani Amara" in „Centrul social de zi si asistenta pentru copii cu program After-school ''din sat Amara comuna Balta Alba si a sediului acestuia precum si a numarului de beneficiari... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.45 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.46 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului forma actualizata potrivit Codului ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.47 - privind S.D.E.E.MUNTENIA aprobarea acordarii NORD dreptului S.A.-S. de D.E.E.BUZuz si AU, servitute pentru gratuit in suprafeta favoareade m.p.pentru lucrari de montare a liniilor electrice si dreptul de uz si servitute gratuit 4.028,00 pe ntru suprafata de 10,00 m.p. in vederea montarii pe domeniul public a stalpilor noi,ambele terenuri apartin domeniului public al comunei Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.48 - pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ,,Servprim Balta Alba" S.R.L..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.49 - privi.nd rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020 ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.50 - privind atestarea modificarii si completarii Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balta Alba, judeţul Buzău ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.51 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.52 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie - ianuarie 2021 ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.53 - privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiiuluî local Balta Alba, judetul Buzau ..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.54 - privind darea in folosinta gratuita CMI.Dr. Tanasescu Dorel,CUI; 19351517,din comuna Balta AlbaJudetul Buzau,a unui camere in suprafata utila de 26 mp,cu destinatia de cabinet uman(punct de vaccinari si punct de prim ajutor),situat in incinta imobilului proprietate publica ``Centru de zi pentru copii,sat Amara `` comuna Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.55 - privind desfiintarea serviciului social ,,Centrul de zi pentru copii 7-14 ani Amara "din Comuna Balta Alba , judeful Buzau ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.56 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii pub/ice, organigramei si statului de fanctii pentru aparatul de specialitate al primarului - forma actualizata potrivit Codului administrativ.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.57 - privind alocarea sumei de 12000 lei pentru impodobirea brazilor de Craciun din unitatile scolare din comuna Balta Alba si pentru pachetele ce vor fl oferite prescolarilor si scolarilor care invata in aceste scoli ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.58 - privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile pentru anulfiscal 2021 in comuna Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.59 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balta Alba a unui bun­imobil(teren in suprafata totala de 48054 m.p. drum extravilan (DC 13) situat in comuna Balta AlbaJudetul Buzau,drum care se compune din, un tronson situat intre satele Balta Alba si Amara,in suprafata de 47321 m.p. si un tronson situat intre satul Amara si D.J.203 A,in suprafata de 733 m.p .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.60 - privind modificarea si actualizarea anexei nr.1 al HCL nr.39/25.06.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balta Alba a unui bun-imobil, drumuri intravilan, DC 13 -Strada Unirii, sat Amara, comuna Balta AlbaJudetul Buzau ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.61 - privi.nd aprobarea avizului de principiu pentru dezmembrarea unui teren cu 4 cladiri, intravilan, inscris in CF.nr.20570, nr.cad.20570, apartinand domeniului public al comunei Balta Alba, judetul Buzau..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.62 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.63 - privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTA ALBA, JUD. BUZAU" in vederea finantarii investitiei in Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, subprogramul ,, drumuri de interes local si drumuri de interes judetean, finatare prin CNI..... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.64 - privind modiftcarea Programului anual de achizitii pub lice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2020.... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.65 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2020 .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.66 - ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.67 -privind aprobarea reJelei şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balta Alba,judeJul Buzău pentru anul scolar 2021-2022 ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.68 - privind aprobarea modificarii art.2,anexa nr.1 si art. 7 din HCL nr.66/31.10.2019, privind tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna BALTA ALBĂ, judeţul Buzău ...AICI

  - HOTĂRÂRE nr.69 - Privind aprobarea CONTRACT -CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DESEURILOR DE AMBALAJE DIN DESEURJ MUNICIPALE (COLECTATE ŞI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE ŞI ÎNCREDINTAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII  DESEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT BALTA ALBA),gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Comuna Balta Alba si a incheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.70 - Hotărâre nr. 70/28.12.2020 Privind abrogarea H.C.L.Balta Alba,nr.50/04.09.2020,privind atestarea modificarii si completarii Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balta Alba, judeţul Buzău .... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.71 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului -forma actualizata potrivit Codului administrativ ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.72 - Privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de catre consilierii locali ai comunei Balta Alba Judetul Buzau pentru mandatul 2020-2024. ... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.73 - privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2021... AICI

  - HOTĂRÂRE nr.74 - privind alegerea Viceprimarului Comunei Balta Alba, judeţul Buzău ... AICI

 

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE