Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2019

     - HOTARAREA nr.1 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, din excedentul anului 2018 .... AICI

     - HOTARAREA nr.2 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie 2019 - aprilie 2019... AICI

     - HOTARAREA nr.3 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna BaltaAlba,

       judetul Buzau pentru anul scolar 2019-2020 .... AICI

     - HOTARAREA nr.5 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta .... AICI

     - HOTARAREA nr.6 - privind aprobarea Programului de activitati culturale, organizate la nivelul Comunei BaltaAlba, Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

     - HOTARAREA nr.7 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019 .... AICI

     - HOTARAREA nr.9 - privind concesionarea, cu licitatie publica, a unui imobil in suprafata de 226 mp si al terenului aferent in suprafata de 10768 mp proprietate publica "Fosta moara", situat in sat Amara, comuna Balta Alba, judetul B|uzau ... AICI

   - HOTARAREA nr.10 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Balta Alba la data de 31 decembrie 2018 .... AICI

   - HOTARAREA nr.12 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor si contractelo/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor cadrude prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023, de catre Consiliul Local al comunei BaltaAlba, judetul Buzau ... AICI

   - HOTARAREA nr.13 - privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public amenajarile provizorii pentru strangerea de semnaturi pe listele de sustinatori si candidatilor in perioada premargatoare termenului de depunere a candidaturilor si pentru distribuirea de materiale de propanganda electorala in perioada campaniei electorale ... AICI

   - HOTARAREA nr.15 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "MODERNIZAREA STRAZILOR IN COMUNA BALTA ALBA" in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala ... AICI

   - HOTARAREA nr.16 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Centrul social de zi si asistenta pentru copii cu program de tip after-school", sat Amara, com. BaltaAlba , judetul Buzau in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala ... AICI

   - HOTARAREA nr.17 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al ComuneiBalta Alba, Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

   - HOTARAREA nr.18 - privind aprobarea utilizarii in anul 2019  a excedentului in valoare de 2971,35 lei in anul 2018 al bugetului local sursa F al Comunei Balta Alba ... AICI

   - HOTARAREA nr.19 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordatela nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau pentru anul 2019... AICI

  - HOTARAREA nr.20 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.21 - PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE UNITATE AGRICOLA- SERA CAPSUNI INTRAVILAN, SATUL BALTA ALBA, COMUNA BALTA ALBA, TARLA 13, PARCELA 101, NR CADASTRAL 20279 SI 20287, JUDETUL BUZAU,, ... AICI

  - HOTARAREA nr.22 - privind stabilirea, constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza Comunei Balta Alba .... AICI

  - HOTARAREA nr.23 - pentru aprobarea participarii comunei Balta Alba prin Consiliul Local, in calitate de asociat -membru fondator, la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect promovarea proiectelor privind realizarea sistemelor de furnizare cu gaze in comuna .... AICI

  - HOTARAREA nr.24 - pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale ,,Servprim Balta Alba" S.R.L. ... AICI

  - HOTARAREA nr.25 - privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitude in favoarea S.C.AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti pentru suprafeta de 6462 m.p. situata in comuna Balta Alba, judetul Buzau,nr.cadastral 21493, pentru o perioada de 2 ani, pentru realizarea obiectivului-Conducta transport gaze grup 122 Balta Alba-panou predare Transgaz si suprafata de 620 m.p., situata in comuna Balta Alba, judetul Buzau, nr.cadastral 21493, pentru o perioada de 2 ani, in vederea realizarii obiectivului - Conducta aductiune sonde 122 Balta Alba si grup facilitati Balta Alba, proprietate privata a comunei Balta Alba,judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.26 - privind concesionarea, cu licitatie publica,a unui imobil in suprafata de 226 m.p si al terenului aferent in suprafata de 10768 m.p. proprietate privata a comunei ,,Fosta moara ",situat in sat Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.27 - privind aprobarea participarii comunei Balta Alba prin Consiliul Local in calitate de asociat -membru fondator in construirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020 ... AICI

  - HOTARAREA nr.28 - privind alegerea presedindelui de sedinta pentru perioada mai 2019-iulie 2019 .... AICI

  - HOTARAREA nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.Sursa pe anul 2019 al comunei Balta Alba pe sectiuni de Dezvoltare si Functionare .... AICI

  - HOTARAREA nr.30 - privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba ... AICI

  - HOTARAREA nr.31 - privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UATcomuna Balta Alba jud.Buzau .... AICI

  - HOTARAREA nr.32 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba jud.Buzau pe anul 2019 ... AICI

  - HOTARAREA nr.33 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 12000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

  - HOTARAREA nr.34 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2019 ... AICI

  - HOTARAREA nr.35 - privind aprobarea indicatorilor de performanta, regulamentului si caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna BALTA ALBA, judetul Buzau ... AICI

  - HOTARAREA nr.36 - privind organizarea serviciului "APA CANAL - BALTA ALBA", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei BALTA ALBA, Judetul Buzau  ... AICI

  - HOTARARE nr.37 - privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba si serviciilor publice de interes local .... AICI

  - HOTARAREA nr.38 - privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare ale comunei BALTA ALBA, judetul BUZAU catre serviciul "APA CANAL -BALTA ALBA", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliului local al comunei BALTA ALBA, judetul BUZAU... AICI

  - HOTARAREA nr.39 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Balta Alba a unui bun-imobil(teren in suprafata totala de 8471,4927 ha, din care drumuri intravilan in suprafata de 55,0312 ha situat in comuna Balta Alba Judetul Buza .... AICI

  - HOTARARE nr.40 - privind alocarea din bugetul local al sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta.... AICI

  - HOTARAREA nr.41 - privind aprobarea transferului varsamtntelor din sectiunea de dezvoltare pentru sectiunea de functionare conform prevederilor bugetare aprobate in bugetul de venituri si cheltuteli trimestrul I st II pe anul 2019... AICI

  -

  -

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE