Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2024

  - HOTĂRÂRE nr.35 - privind aprobarea Protocolului de finanţare încheiat între U.A.T. - Judeţul Buzău şi UAT -Comuna Balta Albă în vederea implementării şi derulării Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027, conform Hotărârii Guvernului nr. 1137/2023

  - HOTĂRÂRE nr.34 -privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba., judeţul Buzau, începând cu luna iunie 2024.

  - HOTĂRÂRE nr.33 - privind desemnarea domnului Mocanu Valentin, ca administrator neasociat la SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL,pemtru inca o perioada de 4 ani si aprobarea modelului de contract de administrare

  - HOTĂRÂRE nr.32 - pentru menţinerea la nivel local a serviciului public de apa(serviciu apa-canal Balta Alba) si continuarea prestării activităţii în cadrul serviciului public cu personalitatejuridică actual.

  - HOTĂRÂRE nr.31 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a Devizului General actualizat aferente obiectivului de investitii "Înfiinţare distribuţie inteligentă de gaze naturale în Comuna Balta Albă. judeţul Buzău"

  - HOTĂRÂRE nr.30 - privind constatarea incetarii calitatii de membri asociati ai Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat- ATRAS a unor unitati administrativ teritoriale

  - HOTĂRÂRE nr.29 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 2000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgentă.

  - HOTĂRÂRE nr.28 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 2000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgentă.

  - HOTĂRÂRE nr.27 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 2000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgentă.

  - HOTĂRÂRE nr.26 - privind majorarea capitalului social la Societatea Servprim Balta Alba S.R.L.

  - HOTĂRÂRE nr.25 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Mai 2024 - Iulie 2024.

  - HOTĂRÂRE nr.24 - privind aprobarea scoaterii la licitaţie, În vederea Închirierii, a unui spaţiu În suprafaţă de 10 mp, aparţinând domeniului public al comunei Balta Alba, situat În incinta imobilului "Casa specialistului"din sat Balta Alba,comuna Balta Alba,judeţul Buzău.

  - HOTĂRÂRE nr.23 - privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Balta Alba,judetul Buzau.

  - HOTĂRÂRE nr.22 - privind aprobarea modificării şi actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009" la care comuna Balta Alba este membru asociat.

  - HOTĂRÂRE nr.21 - privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de
sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu

  - HOTĂRÂRE nr.20 - Privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei sistatului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Balta Alba judetul Buzau.

  - HOTĂRÂRE nr.19 - privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional {nr.4/2024)

  - HOTĂRÂRE nr.18 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a Devizului General actualizat aferente obiectivului de investitii "Înfiinţare distribuţie inteligentă de gaze naturale în Comuna Balta Albă. judeţul Buzău"

  - HOTĂRÂRE nr.17 - privind aprobarea indicatorilor actualizati tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie inteligentă de gaze naturale în Comuna Balta Albă. judeţul Buzău" în vederea finantarii investitiei prin Programul National de Investiţii "Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

  - HOTĂRÂRE nr.16 - privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferente obiectivului de investitii „Înfiintare distributie inteligentă de gaze naturale în Comuna Balta Albă. judeţul Buzău" in vederea finantarii investitiei prin Programul National de Investiţii "Anghel Saligny"

  - HOTĂRÂRE nr.15 - privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balta Alba, judeţul Buzău.

  - HOTĂRÂRE nr.14 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2024.

  - HOTĂRÂRE nr.13 - privind aprobarea Programului de activitati culturale, organizate la nivelul Comunei Balta Alba,Judetul Buzau pe anul 2024

  - HOTĂRÂRE nr.12 - privind aprobarea utilizarii in anul 2024 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba

  - HOTĂRÂRE nr.11 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2024 al Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare.

  - HOTĂRÂRE nr.10 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul anului 2023.

  - HOTĂRÂRE nr.9 - privind aprobarea participării UAT -Comuna Balta Alba, judeţul Buzau la Programul naţional multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism.

  - HOTĂRÂRE nr.8 - privind alocarea din bugetul local a sumei de - 2000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgentă.

  - HOTĂRÂRE nr.7 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 10000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgentă.

  - HOTĂRÂRE nr.6 - privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă din bugetul local.

  - HOTĂRÂRE nr.5 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau, pentru anul 2024.

  - HOTĂRÂRE nr.4 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2024 de către persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 196/2016, privind venitul minim de incluziune

  - HOTĂRÂRE nr.3 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Februarie 2024 -Aprilie 2024.

  - HOTĂRÂRE nr.2 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractualedin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba., judeţul Buzau, începând cu luna ianuarie 2024.

 - HOTĂRÂRE nr.1 - privind aprobarea reţelei şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat dincomuna Balta Alba, judeţul Buzău pentru anul scolar 2024-2025.

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10:00-12:00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10:00-12,:00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9:00-13:00

 

Sat Balta Alba,

str. Vasile Alecsandri, nr. 58,

Tel. 0238790063

 

 

INFORMAȚII UTILE