Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2022

- HOTĂRÂRE nr.61 - privind alocarea din bugetul local a sumei de bani necesara pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă,constand in achizitionarea unui pat electric.

- HOTĂRÂRE nr.60 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ

- HOTĂRÂRE nr.59 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului -forma actualizata potrivit Codului administrativ Consiliul local al comunei Balta Alba,judetul Buzau, intrunit in sedinta de lucru ordinara in data de 29.08.2022.

- HOTĂRÂRE nr.58 - privind alocarea din bugetul local a  sumei de 500 lei, pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.57 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei , pentnt acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă.

- HOTĂRÂRE nr.56 - privind aprobarea Documentaţia pentru Avizarea Lucrărilor de lnterventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a cererii de finantare / devizului general actualizat precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii „Modernizarea drumurilor de interes local în Comuna Balta Albă. judeţul Buzău"

- HOTĂRÂRE nr.55 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.54 - Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiţii "INFIINT ARE PISTE PENTRU BICICLETE IN SAT AMARA, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU, propus spre finanţare prin Planul National de Redresare şi Rezilienţă -Componenta Cl0 Fondul Locativ

- HOTĂRÂRE nr.53 - privind aprobarea participarii la Programul privind creşterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si a devizului general estimativ pentru proiectul: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU"

- HOTĂRÂRE nr.52 - privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei "Club Sportiv Vointa Balta Alba" în vederea derularii programului sportiv „SPORT prin FOTBAL 2022''

- HOTĂRÂRE nr.51 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Balta Alba,judetul Buzau a unor bunuri (terenuri), situate in Comuna Balta Alba, judetul Buzau

- HOTĂRÂRE nr.50 - privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Balta Alba, Judetul Buzau.

- HOTĂRÂRE nr.49 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.48 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul semestrului I, anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.47 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.46 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 4000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.45 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada August 2022 -Octombrie 2022.

- HOTĂRÂRE nr.44 - privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare piste pentru biciclete în sat Amara, Comuna Balta Albă.judeţul Buzău" in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Redresare şi Rezilienţă

- HOTĂRÂRE nr.43 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.42 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ

- HOTĂRÂRE nr.41 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei sistatului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului -forma actualizata potrivit Codului administrativ

- HOTĂRÂRE nr.40 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 10000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.39 - privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a suprafeţelor de pajişti disponibile ,in suprafata de 45,9085 ha./4 subloturi, proporţional cu
efectivele de animale deţinute in exploataţie, aflate in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judeţul Buzău, precum si a regulamentului de organizare a păşunatului, a caietului de sarcini si a modelului de contract de închiriere

- HOTĂRÂRE nr.38 - privind aprobarea ofertei de realizare a documentatiei de avizare lucrari de interventie pentru obiectivul„Modernizare,extindere retea de statii transport comun si a studiului topografic-statii bus comuna Balta Alba, judetul Buzau.

- HOTĂRÂRE nr.37 - privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a terenului izlaz categoria de folosinta arabil, pentru producerea de furaje si/sau seminte pentru culturi furajere, in suprafata de 13 ha, aflat in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, a caietului de sarcini si a modelului de contract de inchiriere

- HOTĂRÂRE nr.36 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul trimestrului I, anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.35 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa,a unui spatiu in suprafata utila de 10 mp,cu destinatia de cabinet veterinar,situat in incinta imobilului proprietate publica „Bloc de locuinte sat Balta Alba" comuna Balta Alba, judetul Buzau

- HOTĂRÂRE nr.34 - privind acordarea unor stimulente financiare elevilor de liceu care au domiciliul in comuna Balta Alba,judetul Buzau si au obtinut distinctii la competitiile scolare (Olimpiade,competitii sportive,e. t. c.).

- HOTĂRÂRE nr.33 - privind nominalizarea de catre consiliul local, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale

- HOTĂRÂRE nr.32 - privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2021-2022

- HOTĂRÂRE nr.31 - privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism -Comuna Balta Alba, Judetul Buzau.

- HOTĂRÂRE nr.30 - privind acordarea unor stimulente financiare elevilor si profesorilor, invatatorilor coordonatori din comuna Balta Alba, judetul Buzau care au obtinut distinctii la competitiile scolare (Olimpiade, competitii sportive,e. t. c.).

- HOTĂRÂRE nr.29 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.28 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Mai 2022 -Iulie 2022.

- HOTĂRÂRE nr.27 - privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Cafatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional
(nr.2/2022)

- HOTĂRÂRE nr.26 - privind aprobarea documentelor de functionare ale "Centrului social de zi şi asistenţă pentru copii cu program After-school" cod 8891CZ-C-II din sat Amara, comuna Balta Albă

- HOTĂRÂRE nr.25 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei sistatului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului -forma actualizata potrivit Codului administrativ

- HOTĂRÂRE nr.24 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.23 - privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie inteligentă de gaze naturale în Comuna Balta Albă. judeţul Buzău" in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiţii "Anghel Saligny"

- HOTĂRÂRE nr.22 - privind alocarea din bugetul local a sumei de bani necesara pentru achizitionarea unui pat electric.

- HOTĂRÂRE nr.21 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 25.02.2022

- HOTĂRÂRE nr.20 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.19 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Balta Alba, judetul Buzau, pentru anul 2022

- HOTĂRÂRE nr.18 - privi.nd aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Primaria UAT Balta Alba, Judetul Buzau si Inspectoratul de Politie Judetean
Buzau,avand ca obiectiv comun ridicarea nivelului de siguranta a cetatenilor comunei Balta Alba, Judetul Buzau.

- HOTĂRÂRE nr.17 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2022.

- HOTĂRÂRE nr.16 - pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Balta Alba,judetul Buzau În Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009"

- HOTĂRÂRE nr.15 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul anului 2021

- HOTĂRÂRE nr.14 - privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba

- HOTĂRÂRE nr.13 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2022 al Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare.

- HOTĂRÂRE nr.12 - privind aprobarea initierii procedurii de închiriere a terenului izlaz categoria de folosinta arabil, pentru producerea de furaje si/sau seminte pentru culturi furajere, in suprafata de 271,73 ha, aflat in propietatea privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, a caietului de sarcini si a modelului de contract de închiriere

- HOTĂRÂRE nr.11 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.10 - privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/ avizului administratorului drumului necesar lucrărilor de branşamente şi racorduri la reţelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Comunei Balta Alba,judeţul Buzău şi a normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes comunal

- HOTĂRÂRE nr.9 - privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act aditional

- HOTĂRÂRE nr.8 - privind aprobarea programului local de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Ramnicu Sarat si Balta Alba si a tarifului transport persoane.

- HOTĂRÂRE nr.7 - privind aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Balta Alba, judetul Buzau

- HOTĂRÂRE nr.6 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Balta Alba,judetul Buzau a unor bunuri (terenuri cu destinatia de folosinta - statii transport public), situate in Comuna Balta Alba , judetul Buzau

- HOTĂRÂRE nr.5 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ

- HOTĂRÂRE nr.4 - pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al Societăţii Comerciale „Servprim Balta Alba" S.R.L.

- HOTĂRÂRE nr.3 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă

- HOTĂRÂRE nr.2 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Februarie 2022 -Aprilie 2022.

- HOTĂRÂRE nr.1 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2022 de către persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE