Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Balta Alba

- Judetul Buzau -

Hotărâri ale Consiliului local Balta Alba - 2021

- HOTĂRÂRE nr.69 - privind rectificarea bugetului local al comunei BaltaAlba,judetul Buzau pe anul2021 ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.68 - privind modificarea Programulu anual de achizitii publice al comunei Balta Alba,judetul Buzau pe anul 2021... AICI

- HOTĂRÂRE nr.67 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2021- ianuarie 2022 ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.66 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 20 mii lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.65 - privind alocarea din bugetul local a sume/de 500 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.64 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.63 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii„Mode mizarea drumurilor de interes local in Comuna Balta Alba, judetul Buzau"in vederea includerii si finantarii prin Programul National de lnvestitii „ Anghel Saligny" ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.62 -

- HOTĂRÂRE nr.61 -

- HOTĂRÂRE nr.60 -

- HOTĂRÂRE nr.59 -

- HOTĂRÂRE nr.58 -

- HOTĂRÂRE nr.57 -

- HOTĂRÂRE nr.56 -

- HOTĂRÂRE nr.55 -

- HOTĂRÂRE nr.54 -

- HOTĂRÂRE nr.53 -

- HOTĂRÂRE nr.52 -

- HOTĂRÂRE nr.51 -

- HOTĂRÂRE nr.50 -

- HOTĂRÂRE nr.49 -

- HOTĂRÂRE nr.48 -

- HOTĂRÂRE nr.47 -

- HOTĂRÂRE nr.46 -

- HOTĂRÂRE nr.45 -

- HOTĂRÂRE nr.44 -

- HOTĂRÂRE nr.43 -

- HOTĂRÂRE nr.42 - privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Dobrescu Viorel si vacantarea unui post de consilier local din cadrul consiliului local al comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.38 - privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balta Alba, judeţul Buzău ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.37 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Amara, comuna Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.36 - privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat - ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.35 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei si statului de fanctii pentru aparatul de specialitate al primarului - forma actualizata potrivit Codului administrativ.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.34 - privind modificarea Programului anual de achizitii publice al Comunei Balta Alba, Judetul Buzau pe anul 2021... AICI

- HOTĂRÂRE nr.33 - privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului din anii precedenti al bugetului local al comunei Balta Alba .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.32 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2021 al Comunei Balta Alba pe Sectiuni de Dezvoltare si Functionare ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.31 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Balta Alba la sfarsitul anului 2020 ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.30 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai - iulie, 2021.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.29 - privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.28 - privind aprobarea preţului de vânzare al compostului obţinut de operatorul platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Balta Alba, judetul Buzau.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.27 - privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Balta Alba,judetul Buzau.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.26 - Privind stabilirea masurilor necesare asigurarii functionarii platformei, a managementului gunoiului de grajd ,in scopul pentru care a fost construita prin proiectul, "(Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti)",aprobarea Regulamentului de Functionare a Platformei de Gunoi de Grajd,a Contractului de servicii,a modelului de Registru de intrari ,iesiri si a modelului de proces-verbal(proces-verbal predare­primire gunoi,process-verbal predare-primire compost).... AICI

- HOTĂRÂRE nr.25 - privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balta Alba, judeţul Buzău .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.24 - privind completarea H.C.L.Balta Alba,nr.19/13.09.2012 si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Balta Alba, Judetul Buzau ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.23 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 1500 lei, pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenţă .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.22 - privind aprobarea constituirii unui drept de uz si ,servitute in favoarea S.C.AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti pentru suprafata de 9100 m.p. situata in comuna Balta Alba, judetul Buzau, pentru o perioada de 2 de ani (cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor pentru aceiasi perioada prin act aditional), pentru obiectivul-Conducta de aductiune de la sonda 124 ,Balta Alba,la grup de facilitate Balta Alba ,proprietate privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.21 - privind aprobarea programului local de transport public rutier de persoane prin servicii regulate si a statiilor publice aflate pe teritoriul UAT Balta Alba,judetul Buzau .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.20 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si  2022-2023, de catre Consiliul Local al comunei Balta Alba,judetul Buzau .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.19 - privind stabilirea componenţei echipei mobile ce va asigura intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.18 - privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute in favoarea S.C.AMROMCO ENERGY SRL Ploiesti pentru suprafata de 11453 m.p. situata in comuna Balta Albajudetul Buzau,pentru o perioada de 20 de ani ,pentru obiectivul­Forajul sondei 126 ,Balta Alba,amenajare drum de acces si careu sonda,proprietate privata a comunei Balta Alba,judetul Buzau. .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.17 - privind aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute in favoarea S.C.GAUSS SRL.Voluntari,judetul Ilfov, pentru suprafata de 10 m.p.in vederea exploatarii pe o durata de 20 de ani pentru operarea,intretinerea si exploatarea,unui punct local de distributie pentru sistemul broadband,pentru echipamente,respectiv drumul de acces,traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica, teren ce apartine domeniului public al comunei Balta Alba,judetul Buzau.... AICI

- HOTĂRÂRE nr.16 - privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Balta Alba, Judetul Buzau .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.15 - privind decizia retragerii Comunei Balta Alba,din cadrul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,PROGAZ BUZAU 2020".... AICI

- HOTĂRÂRE nr.14 -privind aprobarea initferii procedurii de inchiriere a suprafetelor de pajisti disponibile ,in suprafata de 51,9085 ha./6 subloturi, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, aflate in proprietatea privata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, precum si a regulamentului de organizare a pasunatului, a caietului de sarcini si a modelului de contract de inchiriere ..... AICI

- HOTĂRÂRE nr.13 - privind aprobarea avizului de principiu pentru dezmembrarea unui teren,intravilan-extravilan,inscris in CF.nr.21385,nr.cad.21385,apartinand
domeniului privat al comunei Balta Alba, judetul Buzau .... AICI

- HOTĂRÂRE nr.12 - privind aprobarea inifierii procedurii de inchiriere a terenului izlaz, categoria de folosinta arabil, disponibil, pentru producerea de furaje si/sau serninte pentru culturi furajere in suprafata de 2 ha. aflat in proprietatea priuata a comunei Balta Alba, judetul Buzau, precum si a regulamentului privind modul de utilizare a terenului izlaz categoria de folosinta arabil, a caietului de sarcini si a modelului de contract de inchiriere... AICI

- HOTĂRÂRE nr.11 - privind desemnarea reprezentantului Comunei Balta Alba,prin Consiliul local al Comunei Balta Alba, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.10 - privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.9 - pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, al Societatii Comerciale ,,Servprim Balta Alba" S.R.L.  ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.8 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia ocupationala "Administratie" - forma actualizata conform Codului administrativ ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.7 - privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii pub/ice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului -forma actualizata potrivit Codului administrativ   ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.6 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Balta Alba, judetul Buzau, pentru perioada 2021-2027 ... AICI

                                - Anexa HCL nr.6 partea 1

                                - Anexa HCL nr.6 partea 2

- HOTĂRÂRE nr.5 - privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

                                - Anexa HCL nr.5

- HOTĂRÂRE nr.4 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Balta Alba, judetul Buzau ... AICI

                                - Anexa HCL nr.4

- HOTĂRÂRE nr.3 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 2400 lei pentru acordarea unor ajutoare sociale de urgenta ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.2 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ... AICI

- HOTĂRÂRE nr.1 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie - aprilie 2021 ... AICI

Cautare in site

Program audiențe

- PRIMAR
  marți și miercuri 10,00-12,00
- VICEPRIMAR
  luni și miercuri 10,00-12,00

- SECRETAR

  marți și miercuri  9,00-13,00

 

INFORMAȚII UTILE